Regulamin Bloga

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z blogu (radana.pl) oraz zawierania warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.
2. Blog RADANA.PL jest prowadzony przez ARSmedia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy Al. Monte Cassino 6, 75–412 Koszalin, numer NIP 669-253-68-13, numer REGON 367504880, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682311, kapitał własny w wysokości 5 000 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu „ARSmedia”.

§2 KORZYSTANIE Z BLOGA

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu radana.pl jest bezpłatne.
2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
3. Komentarze na blogu są moderowane przez ARSmedia.
4. ARSmedia zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
5. Publikowana treść postów/komentarze powinny być zgodne z prawem Polskim, nie dopuszczalne jest:
a) wulgaryzmy,
b) obrażają inne osoby/firmy,
c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
f) propagujących przemoc;
g) mających charakter spamu
h) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
6. Za treść komentarzy ARSmedia nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 5, ARSmedia zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora.

§3 OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ARSmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, Al. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000682311, REGON: 367504880, NIP: 6692536813.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

– zapewnienia obsługi kanału newsletter, jeżeli dobrowolnie użytkownik się do niego zapisał,
– realizacji usług blogowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z ARSmedia Sp. z o.o., w tym:

– kancelariom prawnym,
– upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: biuro@arsmedia.pl

§4 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logo, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność ARSmedia lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu RADANA są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. ARSmedia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.
2. ARSmedia nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
3. ARSmedia nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników.
4. ARSmedia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
5. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. ARSmedia nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.
6. ARSmedia zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik Bloga potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
2. Zaznaczenie opcji […] oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu Bloga i umowy zawartej z ARSmedia. Brak zaznaczenia opcji […] powoduje niemożliwość używania serwisu RADANA.PL
3. Na żądanie użytkownika ARSmedia jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.
4. ARSmedia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania.
5. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej arsmedia.pl są własnością ARSmedia Sp. z o.o. i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 17 maja 2006 roku) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tj. 17 września 2013 roku) prawo własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
7. Wszelkie spory wynikające z pomiędzy ARSmedia a użytkownikiem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.

Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 23.03.2022 r.
Niniejszy Regulamin został zaktualizowany dnia 23.03.2022 r.

Zacznij blogować z nami! 

Ta platforma jest dla Ciebie. Publikuj treści bez ograniczeń całkowicie za darmo. Dodawaj linki afiliacyjne i zarabiaj. Jak to zrobić? Z radą przychodzi radana.pl